You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Bảo trì phần mềm LABCONN

17-03-2023 - 11:57


LABSoft có các gói bảo trì phần mềm LABCONN tính theo năm:

- Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

- Hỗ trợ xử lý sự cố

- Hỗ trợ chỉnh sửa phần mềm

- Kiểm tra CSDL định kỳ