You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Cung cấp giải pháp LABCONN: Hệ thống quản lý thông tin phòng Xét Nghiệm (LIS)

08-03-2023 - 15:34


LABSoft hiện chỉ có 1 sản phẩm, đó là giải pháp LABCONN, quản lý thông tin cho khoa Xét nghiệm (LIS). LABCONN gồm nhiều phần mềm/module:

1. Quản lý thông tin bệnh phẩm và kết quả xét nghiệm cho khoa Hóa Sinh - Huyết học

2. Quản lý thông tin bệnh phẩm và kết quả xét nghiệm cho khoa Vi sinh

3. Quản lý thông tin bệnh phẩm và kết quả xét nghiệm cho khoa Sinh học phân tử

4. Quản lý thông tin bệnh phẩm và kết quả xét nghiệm cho khoa Giải phẫu bệnh

5. Quản lý kho túi máu và an toàn truyền máu

6. Quản lý kết quả nội kiểm (iQC), kết quả ngoại kiểm (eQC)

7. Quản lý kho hóa chất xét nghiệm

8. Quản lý lưu mẫu, lưu chủng

9. Quản lý kết nối máy xét nghiệm

10. Quản lý mẫu gởi giữa các phòng xét nghiệm